*İLKTIKLAMA İLE AÇILACAK METİN”
Sayın veli adayımız,
AÇI EĞİTİM KURUMLARI ile gerçekleştireceğiniz ön görüşme sırasında size ve velisi/vasisi bulunduğunuz öğrenciye ilişkin olarak Kurumumuza sunulacak kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat (“Mevzuat”) çerçevesinde işlenecektir.
Bursluluk sınavına girme başvurunuz sırasında vermiş olduğunuz kimlik, iletişim ve eğitim durumu bilgileri ile sınava girmeniz durumunda kamera kaydı vasıtasıyla, sınırlı sayıda kişisel veri sağlamaktasınız. Bu kişisel verilerin işlenmesinin hukuki nedeni Kurumumuzun meşru menfaatlerinin korunmasıdır.
Kurumumuza sunduğunuz kişisel verilerden veliye ait kimlik ve iletişim bilgileri bursluluk sınavı başvurunuza ilişkin sürecin yürütülmesi ve sınav sonucuna ilişkin olarak irtibata geçilmesi amacıyla, bursluluk sınavına girmeniz halinde ise, güvenlik kamerası kayıtları Kurumumuz fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacıyla kullanılacak olup, bu kişisel veriler kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları dışında hiçbir kişi veya kuruma aktarılmayacak ve Kurumumuz Veri İşleme Politikası çerçevesinde 1 sene sonra da imha edilecektir.
Veri sorumlusu olan Şirketimizin Kişisel Veri İşleme Politikası’na internet sitemizden erişilebilir (www.aciankara.com). Bu konuda ayrıntılı bilgi için idari mali işler birimimiz ile görüşebilirsiniz.
Bu belge ile, Kurumumuzun, kişisel verileri işlemesi nedeniyle Mevzuat ile kendisine yüklenen aydınlatma yükümlülüğünü genel anlamda yerine getirilmektedir. Bu belge, gerektiğinde bu konuda ispat vasıtası olarak kullanılacaktır.

  • AYDINLATMA METNİ
  • Kişisel Veriyi İşleyen Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği
Veri Sorumlusu……………………….
Temsilcisi…………………………
  • İşlenen Kişisel Veriler
Kimlik Bilgisi: İsim, Soyadİletişim Bilgisi: Telefon,Eğitim Bilgileri: Kayıtlı olunan okul ve sınıf düzeyi
  • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
İş faaliyetlerinin yürütülmesi faaliyeti kapsamındaBursluluk sınavına ve sonuçlarına ilişkin süreçlerin yönetilmesi
  • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Şirket hissedarlarıYetkili kamu kurum ve kuruluşları
  • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel Veri Toplama Yöntemi:Internet sitesinden elektronik olarak
Veri Toplama Hukuki SebebiSözleşmenin kurulması ile ilgili olarakBursluluk sınav ısonucuna göre öğrenci kaydının yapılmasıKurumumuzun meşru menfaatlerinin korunması
  • Kanun md.11’de Düzenlenen Haklarınız

Kanunun 11 inci maddesinde kişisel verilerinize ilişkin olarak sahip olduğunuz başvuru hakları sayılmış olup, bunlar aşağıda sıralanmıştır. Yazılı olarak ya da internet sitemizdeki (www.aciegitimkurumlari.com) formu kullanarak bu hakkınızı kullanabilirsiniz. Bu başvurunuz üzerine süresi içerisinde tarafınıza dönüş yapılacaktır.


Kanun md.11 çerçevesinde kişisel verilerinize ilişkin olarak şu haklara sahipsiniz:Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,Kanunun 7 nci maddesi çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

Veri Sorumlusu           : AÇI ………
Temsilcisi                    : Resmi okul müdürü, genel müdür vs.

TIKLANACAK METİNLER

  • Bursluluk sınavı başvurusu sırasında sunduğum kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak (         KURUM ADI          ) tarafından tam bir bilgilendirme içeren aydınlatma metnini (TIKLA YUKARIDAKİ METİN AÇILSIN) okudum. (OKUDUM TIKLAMASI)
  • Aydınlatma metnini okudum ve Kurumunuza sunduğum kişisel verilerin bu çerçevede işlenmesine AÇIK RIZA veriyorum